ALGEMENE VOORWAARDEN


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Feestloper, met een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door Feestloper uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de toepasselijkheid van deze voorwaarden eenmaal is overeengekomen zullen de voorwaarden daardoor ook gelden in de toekomstige rechtsverhoudingen tussen Feestloper en wederpartij.
1.3 De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten tussen Feestloper en de wederpartij, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld.

Artikel 2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1 Aan de door Feestloper uitgebrachte offertes kunnen geen rechten worden ontleend. De offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2 De wederpartij is eerst gebonden aan de overeenkomst, indien en voor zover door haar een schriftelijke orderbevestiging is verzonden, dan wel zodra Feestloper een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst.
2.3 Alle prijzen zijn netto contant, zonder korting en exclusief BTW.

Artikel 3. Levering

3.1 De door Feestloper opgegeven levertijd gaat in op het laatste van de navolgende tijdstippen:
•de dag van de totstandkoming van de overeenkomst
•de dag van de ontvangst van de voor de uitvoering van de overeenkomst
•noodzakelijke gegevens, bescheiden e.d.
•de dag dat de eventueel bedongen vooruitbetaling, zoals in de orderbevestiging omschreven, ontvangen is
•bij bestellen via de site
3.2 De levertijden zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming niet van Feestloper kan worden gevergd, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan het voortduren van die omstandigheden.
3.4 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan werkstaking, ziekte personeel, overheidsmaatregelen, burgeroorlogen, aanslagen, natuurrampen, onvoorziene verkeerssituaties en vertraging in de leveranties door toeleveranciers.
3.5 Het is Feestloper geoorloofd om de levering in delen te doen plaats vinden.
3.6 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd, dan wel waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.
3.7 Indien de geleverde zaken op ondergeschikte punten afwijken van de getoonde modellen in de documentatie, ontheft dit de wederpartij niet van de verplichting tot afname.
3.8 De gekochte zaken worden geacht in perfecte staat te zijn geleverd door de wederpartij, tenzij bij de levering schriftelijk onder beschrijving van de gebreken anders werd vastgesteld.
3.9 Feestloper is ten alle tijd gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidstelling van wederpartij te verlangen alvorens tot levering of tot verdere levering over te gaan en nadat deze bij akkoord via mail door Feestloper is bevestigd.
3.10 Feestloper heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de te leveren goederen eenmaal aan de wederpartij aan te bieden. Het rapport van degene die het transport heeft verzorgd vormt het volledige bewijs van aanbieding van het leveren.
3.11 Het aanbieden van de levering is gelijk aan levering.
3.12 Bij acties, partijgoederen, en promotieactiviteiten geld dat dit plaatsvindt zolang de voorraad strekt.
3.13 Leveringen zijn aan huis of bedrijf tot de eerste deur of begane grond. Voor leveringen aan de eilanden zullen uitzonderlijke tarieven worden berekend.

Artikel 4. Koopprijs / levering

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle prijzen per m2, in Euro’s en exclusief omzetbelasting en eventuele andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Leveringen binnen Nederland zijn aan huis of bedrijf tot de eerste deur op de begane grond. Voor leveringen aan de eilanden zullen uitzonderlijke tarieven worden berekend.
4.3 Prijzen zijn netto contant zonder korting.
4.4 Betalingen uitsluitend vooraf.

Artikel 5. Betalingen / extra kosten

5.1 Alle facturen zullen door de wederpartij vooraf worden betaald. Alleen na overleg en met toestemming van Feestloper kan betaling na levering worden afgesproken overeenkomstig de factuur vermelde betalingscondities.
5.2 Feestloper heeft het recht om extra kosten aan de wederpartij door te belasten.
•Wanneer de wederpartij onjuiste gegevens heeft verstrekt
•Kosten die extra transport met zich meebrengt
5.3 Alleen uitgevoerde betalingen zijn geldig, die op de door Feestloper zijn aangeven als de juiste betalingsconditie.

Artikel 6. Klachten en garantie

6.1 Feestloper levert goede handelskwaliteit. Onverminderd de in deze voorwaarden genoemde beperkingen, garandeert Feestloper de deugdelijkheid van de door Feestloper geleverde zaken, mits alle instructies met betrekking tot het gebruik van de zaken strikt in acht zijn genomen en opgevolgd.
6.2 De wederpartij kan op een gebrek in de prestaties geen beroep doen, indien hij niet binnen 8 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken bij Feestloper ter zake schriftelijk heeft geprotesteerd.
6.3 Indien het afgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, geeft Feestloper te zijner keuze garantie in de zin dat Feestloper slechts gehouden is de afgeleverde zaak te herstellen of te vervangen, dan wel ontbrekende zaken alsnog te leveren.
6.4 Retourzending ten behoeve van vervanging of herstel van de gekochte goederen vindt plaats voor rekening en risico van Feestloper en steeds eerst na toestemming van Feestloper.
6.6 Indien de wederpartij niet binnen de hierboven vermelde termijn heeft gereclameerd en/of hij Feestloper niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen, vervalt het recht van reclame.
6.7 Feestloper verleent garantie op door haar geleverde goederen aan de wederpartij voor zover het gebreken betreft die zijn ontstaan bij normaal gebruik.
6.8 Bijkomende garanties welke zijn afgegeven door de fabrikant aan Feestloper, zullen ook gelden voor de wederpartij. Indien de fabrikant van de geleverde goederen beslist dat de reclamaties terecht zijn, zullen de eventuele fabrieksgaranties in werking treden en zal hiernaar worden gehandeld. Feestloper kan het gebrek zelf ook herstellen. De wederpartij moet hiertoe wel gelegenheid toe geven. Doet wederpartij dit niet dan vervalt elke garantie.
6.9 Aanspraken op garantie worden nooit verleend:
•Indien de geleverde goederen niet op de daarvoor bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden
•Indien de ondervloeren niet blijvend droog of goed zijn
•Slecht zorg of behandeling van de materialen sluit elke reclamatie uit en doet de garantie vervallen
•Indien sprake is van normale slijtage
•Indien de wederpartij aan al zijn verplichtingen naar Feestloper heeft voldaan
•Indien zonder toestemming van Feestloper door derden herstellingen of andere werkzaamheden zijn verricht
•Indien aan de leverantie andere of zwaardere eisen zijn gesteld die bij het aangaan van de overeenkomst niet bekend waren

6.10 Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht van 14 dagen, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

6.11 Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal Feestloper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen minus de verzendkosten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Feestloper

7.1 De aansprakelijkheid van Feestloper is uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 8. omschreven verplichtingen; zij is slechts aansprakelijk voor schade indien de schade is ontstaan door opzet of daarmee gelijk te stellen grove schuld van Feestloper of van diens ondergeschikten.
7.2 Indien vast is komen te staan dat Feestloper aansprakelijk is voor schade die niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de schade beperkt tot een maximum van tweemaal het bedrag dat de wederpartij in het kader van de overeenkomst aan Feestloper verschuldigd was.
7.3 Feestloper is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade van de wederpartij dan wel van derden.
7.4 De in dit artikel bedoelde aansprakelijkheidsuitsluiting strekt zich tevens uit ten behoeve van derden, die voor de uitvoering van de overeenkomst door Feestloper zijn ingeschakeld
7.5 Feestloper is nimmer aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

Artikel 8. Beëindiging

8.1 Als blijkt dat wederpartij de offerte via de site heeft gemanipuleerd dan wel op een andere wijze heeft gewijzigd. Feestloper is dan gerechtigd al haar verplichtingen te annuleren/beëindigen. De eventuele gemaakte kosten door Feestloper zullen op de wederpartij worden verhaald.

Artikel 9. Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands Recht. De bepaling van het verdrag van Wenen van 11 april 1980.traktatenblad 1981, 84, 1986,61 zijn uitgesloten. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6;247 lid buiten toepassing blijft.
9.2 De vernietiging van een van deze algemene voorwaarden of een deel daarvan laat de toepasselijkheid en de inhoud van de overige voorwaarden onverlet.
9.3 Elk geschil tussen Feestloper en de wederpartij, dat voortvloeit uit een overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, wordt gebracht voor de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Feestloper, ongeacht diens bevoegdheid te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter.